احکام نماز میت

نماز خواندن بر میّت مسلمان حتی بچه محکوم به اسلام که شش سال او تمام شده باشد واجب است.

بر بچه ای که در کمتر ازشش سالگی مرده ،رجاءً می شود نماز خواند، بلکه اگر پنج ساله هم بوده و نماز را می فهمیده، احتیاط در خواندن است، ولی بر بچه ای که مرده به دنیا آمده نماز میت نیست.

 در صورتی که وظیفه غسل (یا تیمم) دادن و حنوط و کفن کردن بر میّت باشد، نماز میّت باید بعد از اینها خوانده شود و اگر پیش از اینها یا در بین اینها بخوانند، اگر چه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، کافی نیست.

کسی که می خواهد نماز میّت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد، و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد اگر چه بهتر است تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است، رعایت کند.

کسی که بر میت نماز می خواند باید رو به قبله باشد و واجب است میت را مقابل او به پشت بخوابانند به گونه ای که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.

باید جای نمازگزار از جای میت زیاد بلند تر یا پست تر نباشد تا در نظر عرف نماز بر این میّت صدق کند، ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد. و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار غصبی نباشد.

نماز گزار باید از میّت دور نباشد( بلکه طوری باشد که بگویند پیش میّت است)، ولی دوری مأموم چنان چه متصل به صف جماعت باشد و صف ها نیز تا کنار میّت به یک دیگر متصل باشند، اشکال ندارد.

نمازگزار باید مقابل میّت بایستد، ولی اگر نماز به جماعت خوانده شود، نماز کسانی که به جهت طول صف مقابل میت نیستند، اشکال ندارد.

بین میت و نمازگزار بنابر احتیاط باید پرده یا دیوار و یا چیزی مانند اینها نباشد، ولی اگر میّت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.

در وقت خواندن نماز باید عورت میّت پوشیده باشد و اگر کفن کردن یا پوشاندن عورت او با پارچه و مانند آن ممکن نیست اظهر آن است که او را در لحد به پشت بخوابانند و عورتش را با آجر یا سنگ یا مانند اینها بپوشانند و نماز بخوانند و بعد او را به هیئت معمول در دفن قرار داده دفن کنند.

 نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند و در نیّت، میّت را معین کند؛ مثلاً نیّت کند نماز می خوانم بر این میّت یا بر میّتی که امام جماعت او را قصد کرده، قربة الی الله.

اگر کسی نباشد که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند می شود نشسته بر او نماز خواند.

اگر میّت وصیّت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند احتیاط آن است که آن شخص از ولیّ میّت اجازه بگیرد و ولیّ هم اجازه بدهد.

اگر میّت دارای فضیلت خاصّی در دین باشد، می شود بر او چند مرتبه نماز خواند و گرنه اگر بخواهند بار دوّم یا بیشتر نماز بخوانند، به قصد رجاء یا به قصد دعا بخوانند.

 اگر میّت را عمداً یا از روی فراموشی، یا به جهت عذری بدون نماز دفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود، نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است،تا وقتی که جسد او از هم نپاشیده، واجب است با شرط هایی که برای نماز میّت گفته شد بر او در قبرش نماز بخوانند.