نفاس

خونی که زن بعد از ولادت بچه از جهت زایمان می بیند اگر پیش از ده روز یا آخر ده روز قطع شود، خون نفاس است و همچنین است ظاهراً خونی که با بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند. و زن را در حال نفاس" نفساء"  می گویند.

خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند نفاس نیست.

لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که عرفاً زایمان گفته شود، خونی که تا ده روز می ببیند نفاس است و با شک در صدق زایمان، خون حکم نفاس را ندارد.

ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نمی شود.

هر گاه شک کند چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده بچه است که زایمان صدق کند یا نه، لازم نیست وارسی کند، و خونی که از او خارج می شود شرعاً خون نفاس نیست.

بنابر احتیاط واجب مسّ خط  قرآن و توقف در مسجد و کارهای دیگری که بر حائض حرام است بر نفساء هم حرام است و آن چه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب می باشد.

طلاق دادن زنی که در حال نفاس است باطل و نزدیکی کردن با او حرام می-باشد، ولی اگر شوهرش با او نزدیکی کند کفاره ندارد.

وقتی زن از خون نفاس کاملاً پاک شد، باید غسل کند و عبادت های خود را به جا آورد، و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهائی که خون دیده با روزهائی که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر باشد، روزهائی را که خون دیده نفاس قرار دهد و در روزهائی که در وسط پاک بوده بنابر احتیاط واجب آنچه را که بر نفساء حرام است ترک کند و عبادت های واجب خود را به جا آورد و چنانچه در این روزها روزه گرفته بعداً قضای آن را نیز بگیرد.

اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست یا در بودن آن شک داشته باشد، یا باید احتیاطاً غسل کند و عبادت ها را انجام دهد، یا استبرا کند؛ یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد، اگر پاک بود، برای عبادت های خود غسل کند.

اگر خون نفاس از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیّه استحاضه است و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقیّه استحاضه است، ولی بهتر است به مقدار عادت خویشان خود نفاس قرار داده و بعد از آن تا روز دهم زایمان احتیاطاً عبادت های خود را با وظائف استحاضه انجام دهد و آنچه را که بر نفساء حرام است ترک کند.
و احتیاط مستحب آن است کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت، و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم، تا روز هجدهم زایمان کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهائی را که بر نفساء حرام است ترک کند.

 زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد، و بعد از آن بنابر احتیاط واجب یک روز عبادت را ترک کند و بعد از یک روز تا آخر روز دهم اعمال استحاضه را به جا آورد و آنچه را که بر نفساء حرام است ترک کند، و اگر خون از ده روز بگذرد باید روزهای بعد از عادت را استحاضه قرار دهد و عبادت هائی را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید؛ مثلاً زنی که عادت او در حیض شش روز بوده اگر در زایمان بیشتر از شش روز خون ببیند باید شش روز را نفاس قرار دهد و به احتیاط واجب روز هفتم عبادت را ترک کند و در روزهای هشتم و نهم و دهم اعمال استحاضه را به جا آورد و چیزهائی را که بر نفساء حرام است ترک نماید. و اگر بیشتر از ده روز خون دید روزهای بعد از عادت استحاضه می باشد.

زنی که در حیض عادت دارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است، و ده روز از خونی که بعد از نفاس می-بیند اگر چه در روزهای عادت ماهانه اش باشد، استحاضه است؛ مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است، اگر روز دهم ماه وضع حمل و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید، تا روز هفدهم نفاس، و از روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می بیند، استحاضه می-باشد، و بعد از گذشتن ده روز از تمام شدن نفاس، خونی را که می بیند اگر در روزهای عادتش باشد حیض است چه نشانه حیض داشته باشد، چه نداشته باشد.
و همچنین است اگر در روزهای عادتش نباشد، ولی نشانه حیض را داشته باشد، اما خونی که بعد از گذشتن ده روز می بیند، اگر در روزهای عادت حیض او نباشد و نشانه حیض هم نداشته باشد استحاضه است.

زنی که در حیض عادت عددیّه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون ببیند، حکم ده روز اول آن در مسأله (523) گذشت و ده روز دوم آن استحاضه است.
و خونی که بعد از آن می بیند اگر در وقت عادت ماهانه، یا با نشانه حیض باشد حیض، و گرنه آن هم استحاضه می باشد.