مسائل متفرقه حیض

مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد اگر خونی ببینند که نشانه حیض را داشته باشد، باید عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند که حیض نبوده باید عبادت هائی را که به جا نیاورده اند قضا نمایند.

 زنی که در حیض عادت دارد چه در وقت حیض عادت داشته باشد، چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونی ببیند که وقت، یا شماره روزها، یا هم وقت و هم شماره روزهای آن دو ماه یکی باشد، عادتش بر می گردد به آن چه در این دو ماه دیده است؛ مثلاً اگر از روز اول ماه تا هفتم خون می دیده و پاک می شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او می شود.

مقصود از یک ماه   مدّت سی روز از ابتدای خون دیدن است نه از اول ماه تا آخر ماه؛ مثلاً اگر شش روز اول خونی را که دیده حیض قرار داده باید بیست و چهار روز بعد، و اگر هفت روز را حیض قرار داده باید بیست و سه روز بعد که سی روز تمام می شود دوباره شش یا هفت روز از خونی را که می بیند، حیض ماه جدید قرار دهد.
و اما در مورد تعیین عادت وقتیّه، یا وقتیّه و عددیّه و در رجوع به آن عادت، باید محاسبه بر اساس ماه قمری باشد نه بر اساس شمارش سی روز از ابتدای خون دیدن.

زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می بیند اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه های حیض را داشته باشد، چنانچه روزهائی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.

اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض را دارد بعد ده روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز یا بیشتر خونی به نشانه حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را که نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد.

اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست باید برای عبادت های خود غسل کند اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند، ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز خون می-بیند بنابر احتیاط واجب غسل کند و عبادت های واجب را به جا آورد و آن چه بر حائض حرام است ترک کند و خونی را که پیش از تمام شدن ده روز می بیند حیض قرار دهد.

اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست یا در بودن آن شک داشته باشد، یا باید غسل و عبادت ها را احتیاطاً انجام دهد یا استبرا کند؛ یعنی قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد اگر پاک بود غسل کند و  عبادت های خود را به جا آورد و اگر پاک نبود اگر چه به خون بسیار کم یا به آب زرد رنگی- در روزهای عادت- آلوده باشد، چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است، باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد غسل کند، و اگر آخر ده روز پاک شد ، آخر ده روز غسل نماید.اگر چه خون او از ده روز هم بگذرد .
و اگر عادتش کمتر از ده روز است، در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا آخر ده روز به طور کامل پاک می شود، تا وقت پاک شدن نباید غسل کند، و اگر احتمال دهد که خون او از ده روز می گذرد، چنانچه از اول عادت یا از یکی دو روز پیش از آن خون دیده، بنابر احتیاط واجب بعد از روزهای عادت یک روز عبادت را ترک کند و بعد از آن تا روز دهم، اعمال مستحاضه را به جا آورد و محرمّات حائض را ترک نماید، پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا آخر ده روز، از خون پاک شد تمامش حیض است و اگر از ده روز گذشت باید عادت خود را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد و در هر دو صورت عبادت هائی را که بعد از روزهای عادت به جا نیاورده، قضا نماید.

اگر یک یا چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد که حیض نبوده است، باید نماز و روزه ای را که در آن مدّت به جا نیاورده قضا نماید یا چنانچه وقت باقی است در وقت به جا آورد و اگر یک یا چند روز به گمان این که حیض نیست عبادت کند و بعد بفهمد که حیض بوده، چنانچه در آن مدّت روزه گرفته باشد باید قضا نماید یا اگر؛ مثلاً نماز قضا خوانده باشد باید دوباره بخواند.