ناسیه

ناسیه؛ یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است که اگر هم زمان و هم شماره عادت را فراموش کرده و چیزی از آنها را (حتی به صورت احتمال) نمی داند، چنانچه خونی به نشانه حیض ببیند که از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد آن را حیض قرار دهد، و اگر آن خون بیشتر از ده روز باشد، سه روز اول آن را حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در فاصله آن سه روز تا مقدار عادت خویشان خود، محرمات حائض را ترک کند و اعمال مستحاضه را انجام دهد و خون های بعد از آن استحاضه است و در صورتی که عادت آنان کمتر از شش روز باشد یا رجوع به عادت خویشان ممکن نباشد، در فاصله سه روز حیض، تا شش یا هفت روز (هر کدام را که اختیار کند)، به احتیاط مذکور عمل نماید. و خون های بعدی را استحاضه قرار دهد.