مضطربه

مضطربه؛ یعنی زنی که چند ماه خون دیده، ولی عادت معیّنی نه از جهت وقت و نه از جهت عدد پیدا نکرده است اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خون هائی که دیده، در داشتن نشانه حیض یک جور باشد که نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه آن معیّن کند، بنابر احتیاط واجب باید به دستوری که در مسأله(495) گذشت، عمل نماید.

 مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز باشد به احتیاط واجب به دستوری که در مسأله(495) گذشت عمل نماید. و اگر خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است و بقیه استحاضه، و چنانچه بعد از خونی که نشانه حیض دارد- به فاصله کمتر از ده روز، دوباره خونی با نشانه حیض ببیند که آن هم کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و مجموع این دو خون که نشانه حیض دارند با فاصله بین آنها از ده روز بیشتر باشد؛ مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید  در خون اول و دوم احتیاطا جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه و خون وسطی را استحاضه قرار دهد.و اگر فقط یکی از دو خون را بشود حیض قرار داد همان را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.