صاحب عادت عددیّه

زن هائی که عادت عددیّه دارند به حسب غالب دو دسته اند:
«اول» زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می-شود؛ مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از روز یازدهم تا پانزدهم خون ببیند عادت او پنج روز می شود.
«دوم» زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت شروع خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر مجموع روزهائی که خون دیده و روزهائی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهائی که خون دیده در هر دو ماه به یک اندازه باشد، تمام روزهائی که به طور متفرق خون دیده عادت حیض او محسوب می شود؛ مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره چهار روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود و  دوباره چهار روز خون ببیند، عادت او هفت روز می شود، اما روزهای پاکی وسط مورد احتیاط است؛ یعنی در ماه های بعد تا این عادتش بهم نخورده وقتی خون- با شرائطی که در مسأله بعد می آید- ببیند، باید سه روز اول آن را حیض قرار دهد و در دو روز بعد احتیاط واجب این است که اگر پاک باشد غسل کرده عبادت های واجبش را انجام دهد و محرمات حائض را ترک کند و اگر خون ببیند وظائف مستحاضه را انجام دهد و محرمات حائض را ترک کند و چهار روز بعد از آن را نیز باید حیض قرار دهد و بقیّه استحاضه است.

زنی که عادت عددیّه دارد اگر با نشانه حیض کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد همه آن روزها را حیض قرار دهد، و اگر از ده روز تجاوز کند چنانچه همه خون ها دارای نشانه حیض باشد باید از موقع دیدن خون به شماره روزهای عادتش حیض قرار دهد و بقیّه استحاضه است و اگر چند روز خون نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد، در صورتی که روزهای دارای نشانه حیض به اندازه روزهای عادت او باشد، همان روزها را حیض و بقیّه را  استحاضه قرار دهد و اگر آن روزها بیشتر از شماره عادت او باشد از اول آن روزها به اندازه روزهای عادتش حیض قرار دهد و در روزهای زاید بر عادت- اگر تا بیشتر از ده روز از اول خون حیض، ادامه نیابد- بنابر احتیاط واجب محرمات حائض را ترک کند و وظائف مستحاضه را انجام دهد، و اگر روزهائی که خون نشانه حیض دارد کمتر از روزهای عادت باشد ولی از سه روز کمتر نباشد آن روزها را حیض قرار دهد و در زاید بر آن تا مقدار عادت به احتیاط واجب محرمات حائض را ترک کند و اعمال مستحاضه را انجام دهد.