صاحب عادت وقتیّه و عددیّه

 زنانی که عادت وقتیّه و عددیّه دارند دو دسته اند:
«اول» زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت معیّن هم پاک شود؛ مثلاً دو ماه پشت سر هم از اول ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود، که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است.
«دوم» زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهائی که خون دیده با روزهائی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و روزهائی که خون دیده و همچنین روزهائی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد؛ مثلاً اگر در ماه اول و همچنین در ماه دوم از اول ماه تا چهارم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند، عادت این زن هفت روز متفرق می شود؛ یعنی در ماه های بعد تا این عادتش بهم نخورده، وقتی خون دید چهار روز اول ماه و روزهای هفتم و هشتم و نهم را حیض قرار می دهد و در روزهای پنجم و ششم چنانچه پاک باشد بنابر احتیاط واجب غسل کرده عبادت های واجب خود را انجام می دهد و محرمات حائض را ترک می کند و اگر در این دو روز وسط خون ببیند به احتیاط واجب اعمال مستحاضه را انجام می دهد و محرمات حائض را ترک می کند.

زنی که عادت وقتیّه دارد –چه عادت عددیه هم داشته باشد یا نه-    اگر در وقت عادت یا یکی دو روز جلوتر خون ببیند اگر چه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده؛ مثل این که پیش از سه روز پاک شود، باید عبادت هائی را که به جا نیاورده قضا نماید، و همچنین است صاحب عادت وقتیه و عددیه در صورتی که از اول روزهای عادت تأخیر بیفتد، ولی خارج از روزهای عادت نباشد و اگر دو روز یا بیشتر از آخر روزهای عادتش بگذرد و خون ببیند و نشانه های حیض را نداشته باشد حیض نیست و در کمتر از دو روز بنابر احتیاط واجب جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه.

زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد اگر همه روزهای عادت و چند روز با نشانه های حیض پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود فقط خونی که در روزهای عادت دیده حیض است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می باشد و باید عبادت هائی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت به جا نیاورده قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت با نشانه های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است، و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است، و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می باشد و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت با نشانه های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است، و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است.

زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت با نشانه های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهائی را که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض و روزهای قبل از آن را استحاضه قرار دهد، و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت با نشانه های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود باید روزهائی را که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد.

زنی که عادت دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهائی که خون دیده با روزهائی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد؛ مثل آن که پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد:
1- آن که تمام خونی که دفعه اول دیده در روزهای عادت باشد و خون دوّم که بعد از پاک شدن می بیند در روزهای عادت نباشد، در این صورت باید همه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد، و همچنین است اگر مقداری از خون اول؛ یعنی یکی دو روز آن را پیش از عادت ببیند و یا بیشتر از دو روزش را قبل یا بعد از روزهای عادت با نشانه های حیض ببیند.
و چنانچه مقداری از خون دوّم ( که با خون اول و پاکی بعد از آن از ده روز تجاوز نمی-کند) دارای نشانه های حیض باشد در این مقدار به احتیاط واجب محرمّات حائض را ترک کند و وظائف مستحاضه را انجام دهد و در پاکی وسط با ترک محرمات حائض عبادت های واجبش را به جا آورد و در این فرض بقیّه خون دوّم استحاضه است.
2- آن که خون اول در روزهای عادت نباشد و تمام خون دوّم یا مقداری از آن را (به همان نحوه که در خون اول گفته شد) در روزهای عادت ببیند که باید همه خون دوّم را حیض و خون اول را استحاضه قرار دهد.
3- آن که مقداری از خون اول و دوّم در روزهای عادت باشد و مقدار خون اوّل در روزهای عادت از سه روز کمتر نباشد در این صورت آن مقدار از خون اول حیض است. و از خون دوم نیز مقداری را که در روزهای عادت واقع شده (و به ضمیمه مقدار مذکور از خون اول و پاکی وسط از ده روز بیشتر نیست) حیض قرار  دهد و در پاکی وسط بنابر احتیاط واجب محرمات حائض را ترک  کند و عبادت های واجبش را به جا  آورد و بقیِّه خون اول و دوّم استحاضه است.
البته در همین فرض چنانچه مقدار پیش از عادت از خون اول سه روز یا بیشتر باشد همه آن استحاضه است و اگر یک یا دو روز باشد آن را به مقدار واقع در عادت ضمیمه کرده حیض قرار می دهد، مگر آن که ضمیمه کردن آن سبب شود که روزهای حیض خون اول و پاکی وسط و آن مقدار از خون دوّم که در عادت واقع شده مجموعاً از ده روز بیشتر شود که در این صورت آن یک یا دو روز را باید استحاضه قرار دهد.
مثال: اگر عادت زن این است که روز پنجم ماه را تا آخر روز دوازدهم ماه خون می ببیند، چنانچه این زن اول ماه را تا آخر روز هفتم خون دید و پس از آن که سه روز (هشتم، نهم و دهم ماه) پاک شد، دوباره روزهای یازدهم تا پانزدهم ماه را خون دید، روزهای پنجم، ششم و هفتم ماه از خون اول و روزهای یازدهم و دوازدهم ماه از خون دوّم حیض است (زیرا مجموع این روزها با سه روز پاکی وسط از ده روز بیشتر نیست) و در روزهای هشتم، نهم و دهم ماه به نحوی که ذکر شد احتیاط می کند بنابر این پنج روز اول ماه و روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه استحاضه است.
و اگر در فرض بالا روز سوّم و چهارم ماه را تا آخر روز هفتم ماه خون دیده باشد، همه این روزها و روزهای یازدهم و دوازدهم ماه حیض محسوب می شود؛ یعنی روزهای سوّم و چهارم نیز به روزهای حیض ضمیمه می شود؛ زیرا مجموع این روزها با پاکی وسط از ده روز بیشتر نیست.
ولی چنانچه در همین فرض، روزهای پاکی وسط، پنج روز بوده باشد، روزهای سوّم و چهارم، باید استحاضه محسوب شود نه حیض؛ زیرا ضمیمه کردن آنها به روزهای حیض، سبب می شود که مقدار حیض از خون اول، پنج روز بوده و با پنج روز پاکی وسط، ده روز شود و در نتیجه روزهای یازدهم و دوازدهم، که در عادت واقع شده بود، زاید بر ده روز باشد.
4- آن که مقداری از خون اول و دوّم در روزهای عادت باشد ، ولی هر یک از مقدار خون اول و دوم که در روزهای عادت واقع شده از سه روز کمتر باشد که بنابر احتیاط واجب باید در تمام دو خون کارهائی که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای مستحاضه را به جا آورد و در پاکی وسط کارهائی که بر حائض حرام است ترک کند و عبادت های واجب خود را انجام دهد.

زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد، اگر در وقت عادت، خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهای عادتش با نشانه های حیض، خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند، ولی شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاک شدن دوباره به شمارۀ روزهای عادتش خون با نشانه های حیض ببیند؛ چنانچه مجموع دو خون با پاکی بین آنها از ده روز بیشتر نشود هر دو خون را حیض قرار  دهد و روزهائی که در وسط پاک بوده، بنابر احتیاط باید عبادت های واجبش را انجام دهد و محرمات حائض را ترک کند و چنانچه از ده روز بیشتر شود خون اول را حیض و خون دوّم را استحاضه قرار  دهد به شرط آن که خون اول -اگر زیادتر از عدد عادت است- از ده روز بیشتر نباشد و مقدار زیادی آن دارای نشانه های حیض باشد.

زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را نداشته باشد حیض است، و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد استحاضه است؛ مثلاً زنی که عادت او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول ماه تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعدی استحاضه می باشد.