اقسام زن های حائض

زنان حائض بر شش قسمند:
«اول» صاحب عادت وقتبّه و عددیّه، و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد؛ مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند.
«دوم» صاحب عادت وقتیّه، و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، ولی شماره روزهای حیض او در دو ماه یک اندازه نباشد؛ مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند، ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود.
«سوم» صاحب عادت عددیّه، و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد؛ مثل آن که ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.
«چهارم» مضطربه، و آن زنی است که چند ماه خون حیض دیده، ولی عادت معینّی پیدا نکرده، یا عادتش بهم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است.
«پنجم» مبتدئه؛ یعنی زنی که برای اولین بار حائض شده است.
«ششم» ناسیه، و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است. هر کدام از اینها احکامی دارند که در مسائل آینده بیان می شود.