چيزهائي كه بر جنب مكروه است

چند چیز بر جنب مکروه است:

«اول و دوّم»: خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد، دیگر مکروه نیست و اگر تنها دست ها را بشوید کراهت فی الجمله برداشته می شود و بهتر از آن این است که دست ها و صورت را بشوید و مضمضه کند.

«سوم»: خواندن هفت آیه از سوره هائی که سجده ندارند.

«چهارم»: رساندن جائی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط های قرآن.

«پنجم»: همراه داشتن قرآن.

«ششم»: خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد، یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند، دیگر مکروه نیست. 

«هفتم»: خضاب کردن به حنا و مانند آن. 

«هشتم»: مالیدن روغن به بدن

«نهم»: جماع کردن بعد از آن که محتلم شده (یعنی در خواب منی از او بیرون آمده) و هنوز غسل نکرده.