غسل مسّ میّت

اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کند؛ یعنی جائی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مسّ میّت نماید، چه در خواب مس کند، چه در بیداری، با اختیار مسّ کند یا بی اختیار، حتّی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میّت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده ای را مسّ کند غسل بر او واجب نیست.

 برای مسّ مرده ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست اگر چه جائی را که سرد شده مس نماید.
.

 اگر موی خود را به بدن میّت برساند، یا بدن خود را به موی میّت، یا موی خود را به موی میّت برساند چنانچه مو کوتاه باشد و تابع بدن محسوب شود باید غسل کند، ولی اگر مو بلند باشد که عرفاً مسّ میّت گفته نشود غسل واجب نیست.
 

برای مسّ بچه مرده، حتیّ بچه سقط شده ای که چهار ماه او تمام شده، غسل مسّ میّت واجب است، و در کمتر از چهار ماهه واجب نیست مگر این که روح دمیده شده، یا خلقت بدنش تمام باشد، بنابراین اگر چنین بچه ای مرده به دنیا بیاید و بدنش سرد شده باشد و با ظاهر بدن مادر تماس پیدا کند، مادر او باید غسل مسّ میّت نماید

بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا بیاید، چنانچه با ظاهر بدن سرد شده مادر تماس پیدا کند، بعد از بلوغ واجب است غسل مسّ میّت نماید.

اگر انسان میّتی را که سه غسل او کاملاً تمام شده، مسّ نماید، غسل بر او واجب نمی شود، ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود جائی از بدن او را مسّ کند اگر چه غسل سوّم آن جا تمام شده باشد، باید غسل مسّ میّت نماید..

 اگر دیوانه یا بچه نابالغی میّت را مسّ کند، بعد از آن که آن دیوانه عاقل یا آن بچه بالغ شد واجب است غسل مسّ میّت نماید.
 

 اگر از بدن زنده یا مرده ای که غسلش نداده اند، قطعه ای که دارای استخوان است جدا شود و پیش از آن که قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مسّ نماید، بنابر احتیاط واجب باید غسل مسّ میّت کند، ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان نداشته باشد، برای مسّ آن، غسل واجب نیست

برای مسّ دندان یا استخوانی که گوشت ندارد و آن را غسل نداده اند- چه از مرده جدا شده باشد و چه از زنده- غسل واجب نیست اگر چه برای مسّ دندان و استخوان جدا شده از میّت که گوشت ندارد احتیاط مستحب آن است که غسل نماید.

 غسل مسّ میّت را باید مثل غسل جنابت انجام داد، برای کسی که مسّ میّت کرده، غسل کفایت از وضو می کند ولی احتیاط مستحب آن است که برای نماز(و مانند آن که مشروط به طهارت است) وضو هم بگیرد، و  در مواردی که غسل مس میّت بنابر احتیاط باشد، وضو گرفتن برای نماز و مانند آن لازم است..

اگر چند میّت را مسّ کند، یا یک میّت را چند بار مسّ نماید، یک غسل کافی است.

برای کسی که بعد از مسّ میّت غسل نکرده است، توقف در مسجد، نزدیکی با همسر و خواندن سوره ها، بلکه آیه-هائی که سجدۀ واجب دارد، مانعی ندارد، ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کند