غسل ارتماسي

اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فرو رود و آب- حدّاقل- یک آن تمام بدن را فرا گیرد کافیست. پس اگر پاهای او روی زمین باشد، تا در زیر آب است آنها را از زمین بلند کند تا آب زیر آنها را نیز فرا گیرد و احتیاط واجب این است که فرو رفتن در آب طوری باشد که بگویند یک دفعه زیر آب رفت.

در غسل ارتماسی اگر در حالی که تمام بدن زیر آب است، به نیت غسل، بدن را حرکت دهد غسل او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است موقعی نیت کند که مقداری از بدن بیرون آب باشد. 

اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به مقداری از بدن آب نرسیده، باید دوباره غسل کند. 

اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد،- برای انجام عمل واجبی که شرطش غسل کردن است- باید غسل ارتماسی کند. 

کسی که برای حج یا عمره احرام بسته، نمی تواند غسل ارتماسی کند، ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند غسلش صحیح است. و کسی که روزه ای گرفته که واجب معین است، یا روزه قضای ماه رمضان گرفته و بعد از ظهر می خواهد غسل ارتماسی کند، بنابر احتیاط واجب همین حکم را دارد اگر چه وقت روزه قضا موسّع باشد.