غسل ترتيبي

در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن، بعد بدن را بشوید و بنابر احتیاط مستحب طرف راست بدن را پیش از طرف چپ بشوید و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله، بدن را قبل از سر بشوید، غسل او باطل است، ولی اگر شستن سر و گردن به قصد قربت بوده، لازم نیست غسل را اعاده کند بلکه اگر پیش از آن که حدثی از او سر بزند، بدن را به نحوی که گفته شد دوباره بشوید، کافی است. 

بنابر این که طرف راست بدن پیش از طرف چپ شسته شود، باید نصف ناف و عورت را با طرف راست و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید، ولی بهتر است تمام ناف و عورت،‌با هر دو طرف، شسته شود. 

در غسل چنانکه در مسأله 367 گذشت، گردن باید با سر شسته شود و احتیاط مستحب آن است که طرف راست گردن را با طرف راست بدن، و طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن نیز بشوید. و در هر قسمتی از غسل؛ یعنی سر و گردن و بدن چنانچه یقین یا اطمینان نکند که آن قسمت کاملاً غسل داده شد، لازم است برای آن که اطمینان پیدا کند، مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید. 

اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند از سر، یا طرف راست، یا طرف چپ می باشد، دوباره شستن سر لازم نیست و فقط هر جائی از بدن را که احتمال می دهد نشسته، باید بشوید. و اگر این احتمال در طرف راست باشد، باید جائی را که احتمال می دهد بشوید و بنابر احتیاط مستحب همه طرف چپ را نیز بعد از آن بشوید. 

اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از سر و گردن است، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید و احتیاط مستحب آن است که طرف راست را پیش از طرف چپ بشوید. و اگر از طرف راست است، بعد از شستن آن مقدار بنابر احتیاط مستحب همه طرف چپ را نیز بشوید و اگر از طرف چپ است، فقط شستن همان مقدار کافی است. 

اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافی است. ولی اگر بعد از شروع به شستن طرف چپ، در شستن مقداری از طرف راست شک کند، آن مقدار را شسته و بعد از آن بنابر احتیاط مستحب طرف چپ را هم بشوید. و اگر در شستن مقداری از سر و گردن بعد از شروع به شستن بدن شک کند، به شک خود اعتنا نکند و غسلش صحیح است.