غسل جنابت

غسل جنابت به خودی خود مستحب است، و برای نماز واجب و مانند آن لازم می شود، ولی برای نماز میت، و سجده سهو (مگر سجدۀ سهو برای تشهد فراموش شده)، و سجده شکر، و سجده های واجب قرآن، غسل جنابت لازم نیست. 

لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کند، بلکه اگر فقط به قصد قربت- آن گونه که در شرط هشتم از شرائط صحّت وضو گذشت- غسل کند کافی است. 

اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند، بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است و همچنین است اگر با اعتقاد این که وقت به اندازه غسل و نماز باقی است، نیت غسل واجب نماید، و بعد معلوم شود وقت گذشته بوده است.

غسل را چه واجب و چه مستحب به دو قسم می شود انجام داد، ترتیبی و ارتماسی.