وضوی ارتماسی

وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضو در آب فرو برد، ولی در این صورت مسح با تری دست اشکال دارد، بنابر این دست چپ را ارتماسی نشوید و اگر ارتماسی شست، مقداری از طرف دست را، در آب فرو نبرد و آن مقدار را با دست راست بشوید تا مسح اشکال پیدا نکند.

در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست ها از بالا به پائین شسته شود، پس اگر وقتی که صورت و دست ها را در آب فرو می برد قصد وضو کند، باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج در آب فرو برد.

اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد، اشکال ندارد.