احکام ظرف ها

ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده است، آشامیدن و خوردن چیزی از آن در صورتی که رطوبتی موجب نجاست آن شده باشد حرام است، و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهائی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کنند، و احتیاط مستحب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را اگر چه ظرف هم نباشد استعمال نکنند.

خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره، بلکه بنابر احتیاط واجب مطلق استعمال آنها حرام است، ولی نگاه داشتن آنها و استفاده از آنها برای زینت نمودن اطاق و مانند آن حرام نیست اگر چه احتیاط در ترک است و همچنین است ساختن ظرف طلا و نقره و خرید و فروش آنها برای زینت نمودن یا نگاه داشتن.

گیره استکان که از طلا یا نقره ساخته شده، اگر بعد از برداشتن استکان، ظرف به آن گفته شود، حکمش همان است که در مسأله234 گذشت و اگر ظرف گفته نشود، استعمال آن مانعی ندارد.

استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند اشکال ندارد.

اگر فلزّی را با طلا و نقره، مخلوط کنند و ظرف بسازند چنانچه مقدار آن فلزّ زیاد باشد که ظرف طلا، یا نقره، به آن نگویند، استعمال آن مانعی ندارد.

اگر انسان غذائی را که در ظرف طلا، یا نقره است،به قصد اینکه از غذا خوردن در ان ظرف که حرام است اجتناب کند  در ظرف دیگری از غیر طلا و نقره بریزد، خوردن از ظرف دوّم اشکال ندارد مگر در صورتی که در نظر عرف، ظرف دوّم، واسطه خوردن از ظرف اوّل شمرده شود؛ مثلاً اگر سوپ را از سوپ خوری طلا به بشقاب چینی بریزد و بخورد، یا چای را از فنجان طلا به نعلبکی چینی بریزد و بخورد، حرام است، ولی اگر ازفنجان طلا به فنجان چینی به قصدی که گفته شد  بریزد، خوردن از فنجان چینی مانعی ندارد.

استعمال بادگیر قلیان، غلاف شمشیر، کارد و قاب قرآن اگر از طلا یا نقره باشد، اشکال ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است عطر دان و سرمه دان   طلا و نقره و مانند اینها را استعمال نکنند.

خوردن و آشامیدن از ظرف طلا، یا نقره در حال ناچاری به مقدار رفع ضرورت، اشکال ندارد، ولی زیاده بر این مقدار، جایز نیست.

استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است، یا از چیز دیگر، اشکال ندارد.