رفتن خون به مقدار متعارف

هر گاه حیوانی را مطابق دستور شرع سرببرند، پس از خارج شدن خون به مقدار متعارف، خونی که داخل بدن حیوان می ماند، به تفصیلی که در مسألۀ (98) گذشت، پاک است.

حکم سابق اختصاص به حیوان حلال گوشت دارد و در حرام گوشت جاری نیست.