استبرا و حیوان نجاستخوار

بول و غائط حیوانی که به  خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس و گوشت آن حرام است و اگر بخواهند پاک و حلال شود باید آن را استبراء کنند؛ یعنی نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به  آن بدهند (تا مدّ تی که دیگر به آن نجاستخوار گفته نشود). و بنا بر احتیاط واجب شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بیست روز و گوسفند را ده روز و مرغابی را پنج روز و مرغ خانگی را سه روز، از خوردن نجاست جلو گیری کنند و اگر بعد از این مدّت باز هم نجاستخوار به آنها گفته شود، جلوگیری را ادامه دهند تا مدّتی که دیگر نجاستخوار گفته نشود.