بر طرف شدن عین نجاست

اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنجّس مثل آب نجس، آلوده شود، با بر طرف شدن آنها بدن آن حیوان پاک می شود. و همچنین است باطن بدن انسان مثل توی دهان و بینی؛ مثلاً اگر خونی از لای دندان بیرون آید و در آب دهان حلّ شده از بین برود، داخل دهان پاک است و آب کشیدن آن لازم نیست، ولی اگر در دهان، دندان مصنوعی باشد و خون به آن برسد، بنا بر احتیاط باید آن را آب بکشند.

اگر غذا در دهان یا لای دندانها باقی مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، چنانچه انسان نداند خون به غذا رسیده، آن غذا پاک است، و اگر خون به آن برسد بنابر احتیاط نجس می شود.

مقداری از لب ها و پلک چشم را که موقع بستن، روی هم می آید، و نیز جائی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا از باطن آن، اگر با نجاست ملاقات کند، بنا بر احتیاط باید آب بکشد.

اگر گرد و غبار نجس به لباس و فرش و مانند آن بنشیند حکم آن در صورت های زیر بیان می شود:

1- اگر گرد و غبار و محلّ نشستن آن، یا یکی از آنها تر باشد محلّ نجس می شود.

 2- اگر هر دو خشک باشند نجس نمی شود.

3- اگر یکی از آنها، یا هردو رطوبت داشته باشد، امّا سرایت کننده نباشد یا ندانیم سرایت کننده است یا نه نجس نمی شود.

4- اگر آن محلّ را تکان دهیم و گردو غبارش بریزد، و دیگر یقین نداشته باشیم که گرد و غبار نجس باقی است، چیزی که با محلّ ملاقات کند نجس نمی شود، هرچند با رطوبت سرایت کننده، باشد.