تبعیّت

 تبعیّت آن است که چیز نجسی به  واسطۀ پاک شدن چیز دیگر پاک شود.

اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جائی که شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسیده پاک می شود، و پارچه و چیزی هم که معمولاً روی آن می گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود، پاک می گردد، ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن شراب از آن اجتناب کنند.

بچه کافر به تبعیّت در دو مورد پاک می شود:
1- اگر کافری(مرد یا زن) مسلمان شود بچّه او در پاکی تابع اوست
و همچنین اگر جدّ بچّه یا جدّۀ او مسلمان شود.
2- بچّه کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد و پدر یا یکی از اجداد او همراهش نباشد.
و در این دو مورد پاکی بچّه به تبعیّت، مشروط به این است که بچّه در صورت ممیّز بودن اظهار کفر ننماید.

تخته یا سنگی که روی آن میّت را غسل می دهند، و پارچه ای که با آن عورت میّت را می پوشانند، و دست کسی که او را غسل می دهد، تمام این چیزها که با میّت شسته شده است، بعد از تمام شدن غسل، پاک می شود.

اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و با فشار دادن یا نظیر آن، آبی که با آن شسته شده، به  اندازه معمول جدا شود، آبی که در آن می ماند پاک است.

ظرف نجسی را که با آب قلیل آب می کشند، بعد از جدا شدن آبی که برای پاک شدن، روی آن ریخته اند، آب کمی که در آن می ماند پاک است.

9- بر طرف شدن عین نجاست

کسی که چیزی را با دست خود آب می کشد، بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم، پاک می شود.