اسلام

اهل کتاب (یهود و نصاری) ذاتا پاک می باشند چنانکه در مسألۀ 107 گذشت، امّا کافر غیر کتابی اگر شهادتین بگوید؛ یعنی به یگانگی خدا و نبوّت خاتم الانبیاء صلّی الله علیه و آله و سلّم به هر لغتی که معنایش را می فهمد، شهادت بدهد، مسلمان می شود و بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک می گردد، ولی اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست به بدن او بوده، باید آن را بر طرف کند و جایش را آب بکشد، بلکه اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست بر طرف شده باشد، احتیاط واجب آن  است جای آن را آب بکشد.

اگر موقعی که کافر بوده، لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد، نجس است، بلکه اگر در بدن او باشد هم بنابر احتیاط واجب از آن اجتناب کند.

اگر کافر شهادتین را بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده است یا نه، پاک است، همچنین است اگر بدانیم قلباً مسلمان نشده، ولی چیزی که منافی با اظهار شهادتین است،از او سر نزند.