انتقال

اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد؛ یعنی وقتی رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می کند، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد برود و در نظر عرف خون بدن آن حیوان حساب شود پاک می گردد و این را انتقال گویند، پس خونی که مثلاً پشه از بدن انسان می مکد چنانچه جزء بدن پشه حساب شود، پاک است.
و همچنین سایر نجاسات همین که در نظر عرف جزء بدن حیوانی شمرده شد که به  او منتقل شده، حکم اجزاء آن حیوان را پیدا می کند، ولی خونی که زالو از انسان می مکد، چون به آن، خون زالو گفته نمی شود و می گویند خون انسان است که در بدن زالو رفته، نجس می باشد.

اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه بیرون آمده، خونی است که تازه از او مکیده یا از خود پشه می باشد، آن خون پاک است و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزء بدن پشه حساب شود، امّا اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به  قدری کم باشد که بگویند خون انسان است، یا معلوم نباشد که به آن خون پشه می گویند یا خون انسان، آن خون نجس می باشد.