انقلاب

اگر شراب به خودي خود يا به واسطة ريختن چيزي؛ مثل سركه و نمك در آن، سركه شود، پاك مي گردد.

شرابي كه از انگور و مانند آن كه نجس شده، درست كنند، به سركه شدن پاك نمي شود، بلكه اگر نجاستي از خارج به شراب برسد، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن هم از آن اجتناب كنند.

اگر انگور، كشمش، خرما يا مانند اينها نجس شده باشد سركه اي كه از آنها درست كنند، نجس است.

گر پوشال ریز انگور، کشمش یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند اشکالی ندارد. بلکه ریختن خیار و بادمجان و مانند اینها در آن، اگر چه پیش از سرکه شدن باشد، نیز مانعی ندارد، مگر این که در آن حال مست کننده باشد.

آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش بیاید حرام می شود و اگر آن قدر به آتش بجوشد که ثلثان شود؛ یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند حلال می شود و در مسأله(114) گذشت که آب انگور با جوش آمدن نجس نمی شود.

اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه باقیماندة آن جوش بیاید حرام است.

آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه ، حلال است ولی اگر جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو سوّم آن به آتش کم شده حلال نمی شود.

اگر مثلاً در یک خوشۀ غوره ، تعدادی دانه های انگور باشد چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود ، آب انگور نگویند ، اگر چه بجوشد پاک و خوردن آن حلال است .

اگر یک یا چند دانه انگور در چیزی که با آتش می جوشد، بیفتد و بجوشد، چنانچه مستهلک شود خوردن آن چیز اشکالی ندارد و اگر مستهلک نشود فقط خوردن آن دانه ها حرام است.

اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده اند، در دیگی که جوش نیامده، یا جوش آمده و ثلثان شده، بزنند.

چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید حلال است.