استحاله

اگر جنس چیز نجس عوض شود و به صورت چیز پاکی در آید- به طوری که عرف بگوید حقیقتی به حقیقت دیگر تبدیل شده است- پاک می شود و می گویند استحاله شده است؛ مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمک زار فرو رود و مبدّل به نمک شود ، ولی اگر حقیقت آن عوض نشود و تنها صفت تغییر کند؛ مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند، پاک نمی شود.

کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده، نجس است و از زغالی که از چوب نجس درست شده، بنابر احتیاط باید اجتناب نمایند.

چیز نجسی که معلوم نیست جنس آن- به صورت ذکر شده در مسأله196- عوض شده یا نه، نجس است.