عرق شتر نجاستخوار

عرق شتری که به  خوردن نجاست انسان عادت کرده، بنابر احتیاط واجب نجس است، و بهتر است از عرق حیوانات دیگر نجاست خوار نیز اجتناب شود.
راه ثابت شدن نجاست