فقّاع

فقّاع که از جو گرفته می شود و به آن آب جو می گویند، نجس است، ولی غیر فقّاع، آبی که برای خواص طبّی از جو می گیرند و به آن «ماءالشعیر» می گویند، پاک می باشد.

عرق جنب از حرام پاک است چه عرق در حال نزدیکی بیرون آید و یا بعد از آن، از مرد باشد یا از زن، از زنا باشد یا از لواط یا از نزدیکی کردن با حیوانات، یا استمناء، ولی احتیاط آن است که، با بدن یا لباس آلوده به آن تا خشک نشده، نماز نخواند.

اگر انسان در اوقاتی که نزدیکی با زن حرام است؛ مثلاً در حال روزة ماه رمضان با زن خود نزدیکی کند، عرق او حکم عرق جنب از حرام را ندارد.

اگر جنب از حرام، به  جهت عذری، عوض غسل تیمم نماید، عرق او بعد از تیمم تا زمانی که عذرش باقیست، اشکالی برای نمازش ندارد.

اگر کسی از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیکی کند، یا اول با حلال خود نزدیکی نماید و بعد از حرام جنب شود، احتیاطاً با عرق خود نماز نخواند خصوصاً در صورت اوّل.