شراب

شراب و نبیذ مست کننده نجس است و بنا بر احتیاط مستحب هر چیزی که زیاد آن مست می کند، چنانچه به خودی خود روان باشد نجس است هر چند کم باشد، و اگر مثل بنگ و حشیش مست کننده بوده، ولی روان نباشد، پاک است اگر چه چیزی در آن بریزند که روان شود.

همۀ اقسام الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار می برند و الکل طبّی پاک می باشد.

اگر آب انگور و بنا بر احتیاط خود انگور، به  خودی خود یا به واسطه پختن جوش بیاید حرام است ولی نجس نیست.

خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال می باشد.