کافر

کسی که به خدا، یا به یگانگی او، یا به پیغمبری حضرت خاتم النبیین محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلّم معترف نباشد، و کسی که مسلمان محسوب شود، ولی یکی از اینها را انکار کند، و خوارج، و نواصب؛ یعنی آنهائی که با ائمه معصومین علیهم السلام اظهار دشمنی می نمایند)، و بنابر احتیاط واجب غلاة؛ یعنی آنهائی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا بدانند، یا بگویند خدا در او حلول کرده است) نجسند. و همچنین است کسی که معاد، یا یکی از ضروریات دین؛ یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه، مسلمانان جزء دین اسلام می دانند، ( با اینکه می داند ضروری دین است) منکر شود و امّا اهل کتاب (یهود و نصاری) محکوم به طهارتند  و اگر بدانیم نجاستی از خارج به بدنشان نرسیده، تماس با بدنشان هر چند با رطوبت – اشکال ندارد .

تمام بدن کسانی که در مسئله قبل نجس شمرده شدند، حتی مو و ناخن  و رطوبت های آنها نیز نجس است.

اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه بچه نا بالغ کافر باشند، آن بچه هم نجس است، مگر در صورتی که ممیّز بوده و اظهار اسلام کند، یا یکی از اینها مسلمان باشد که در این صورت بچه پاک است.

کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، چنانچه ندانیم پیش از این کافر بوده، پاک است ولی همه احکام مسلمانان را ندارد؛ مثلاً نمی تواند زن مسلمان بگیرد مگر اینکه در میان مسلمانان زندگی بکند، یا نشانه دیگری بر اسلامش باشد.

اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام علیهم السلام، از روی دشمنی دشنام دهد، نجس است.