مردار

مردار انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، چه خودش مرده باشد، یا به غیر دستوری که در شرع معین شده، آن را کشته باشند. و ماهی چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بمیرد، پاک است.

چیزهائی از مردار مثل پشم  و مو و کرک و دندان و شاخ و ناخن که روح نداشته، پاک است، مگر اینکه اینها از اجزاء نجس العین مانند سگ باشد.

اگر از بدن حیوانی که خون جهنده دارد، در حالی که زنده است، گوشت یا چیز دیگری که روح دارد، جدا کنند، نجس است.

اگر پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن را بکنند چنانچه به آسانی کنده شود، پاک است.

تخم مرغ که از شکم مرغ مرده بیرون می آید، اگر چه پوست روی آن سفت نشده باشد، پاک است، ولی ظاهر آن را باید آب کشید.

اگر برّه و بزغاله پیش از آن که علفخوار شوند بمیرند، پنیر مایه ای که در شیردان آنها می باشد، پاک است. ولی ظاهر آن را باید آب کشید.

دواجات روان، عطر، روغن، واکس، و صابون که از خارج( کشورهای غیر اسلامی) می آورند، اگر انسان یقین به نجس بودن آنها نداشته باشد، پاک است.

گوشت و پیه و چرمی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع مقدس کشته شده، پاک است، اگر چه از کشورهای غیر اسلامی یا از دست کافر گرفته شود. ولی خوردن آن، یا نماز خواندن در آن فقط در صورت های زیر جایز است:
از دست مسلمان خریده شود.
در بازار مسلمانان و بنابر احتیاط از کسی که احتمال می دهیم مسلمان است، خریده شود.
از دست مسلمان به دست ما برسد و آن مسلمان تصرفی در آن بکند که در اجزاء مردار آن تصرف شرعاً جایز نیست؛ مثلاً در چرم نماز بخواند، یا گوشت را برای خوردن بفروشد و در هر کدام از این سه صورت معلوم نباشد از کافر گرفته شده، مگر آنکه احتمال برود مسلمان در جهت کشته شدن حیوان به دستور شرع مقدس، رسیدگی و تحقیق کرده است.
چرم و امثال آن ساخت سرزمین اسلامی باشد.
بنابراین اگر این چیزها از کافر گرفته شود یا از دست مسلمان گرفته شود و بدانیم که او- بدون رسیدگی لازم- از دست کافر گرفته است، خوردن آن گوشت و پیه، جایز نیست و نماز خواندن در آن چرم صحیح نیست، مگر این که معلوم باشد کافر آن را از مسلمان خریده است.