منی

منی انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد، نجس است و همچنین است بنابر احتیاط واجب منی حیوان حلال گوشتی که خون جهنده دارد، بلکه بهتر است از منی حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد نیز اجتناب شود.