بول و غائط

بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد (یعنی اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می کند)، نجس است، و از بول حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی حرام گوشت، بنابر احتیاط لازم باید اجتناب کرد، ولی غایط آن و همچنین فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند، پاک است.

بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاک، ولی  بهتر اجتناب از آنها است.

بول و غائط حیوان نجاست خوار نجس است و همچنین است بول و غائط بزغاله ای که شیر خوک خورده (به تفصیلی که در احکام خوردنیها و آشامیدنیها خواهد آمد) و حیوان چهار پائی که انسان آن را وطی کرده؛ یعنی با آن نزدیکی نموده است.