مستحبات و مکروهات تخلّی

مستحب است در موقع تخلّی جائی بنشیند که کسی او را نبیند، و موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اوّل پای چپ و موقع بیرون آمدن، اوّل پای راست را بگذارد و همچنین مستحب است در حال تخلّی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

نشستن رو به روی خورشید و ماه در موقع تخلّی مکروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیله ای بپوشاند دیگر مکروه نیست. و نیز در موقع تخلّی نشستن روبه روی باد، و در جادّه، و خیابان، و کوچه، و درب خانه، و زیر درختی که میوه دارد و نیز  چیز خوردن، و توقّف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می باشد. و همچنین است حرف زدن در حال تخلّی، ولی اگر ناچار شود، یا ذکر خدا بگوید، کراهت ندارد.

ایستاده بول کردن، و بول کردن در زمین سخت، و سوراخ جانوران و در آب، خصوصاً آب ایستاده، مکروه است.

خودداری کردن از بول مکروه است، و اگر برای بدن ضرر مهّم داشته باشد حرام است.

مستحب است انسان پیش از خواب، و بعد از جماع، و بعد از بیرون آمدن منی، بول کند.