استبراء

استبراء عملی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می دهند، برای این که اطمینان پیدا شود بول در مجری نمانده است، و آن دارای اقسامی است و اگر به این ترتیب انجام دهند قطعاً کافی است؛ بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اوّل آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند، و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند، و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن با همسر و مانند این موارد از انسان خارج می شود، و به آن مذی می گویند، و آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن وذی گفته می شود، و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن ودی می گویند، پاک هستند، مگر اینکه ظاهر محل نجس باشد و این آبها را بعد از بیرون آمدن نجس کند، و فایده استبراء این است که  اگر بعد از آن آبی از انسان بیرون بیاید و شک کند که بول است یا یکی از این سه آب، پاک می باشد. و وضو را هم باطل نمی کند.

اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه، یا بداند که استبراء نکرده، و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، نجس می باشد. و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می شود. ولی اگر شک کند استبرائی که کرده درست بوده یا نه، چنانچه احتمال دهد که هنگام استبراء توجه داشته که آن را به صورت شرعی انجام دهد، رطوبت خارج شده پاک می باشد، و وضو را هم باطل نمی کند.

کسی که استبراء نکرده یا نمی داند که استبراء کرده یا نه، اگر به واسطه آنکه مدّتی از بول کردن او گذشته، یا به جهت دیگر، یقین کند باقیمانده بول در مجری نمانده است، و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می باشد و وضو را هم باطل نمی کند.

اگر انسان بعد از بول استبراء کند، و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی، واجب است احتیاطاً غسل کند و وضو هم بگیرد، ولی اگر موقع دیدن رطوبت وضو نداشته باشد، فقط گرفتن وضو کافی است.

رای زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، پاک می باشد، و وضو و غسل او را هم باطل نمی کند.
مستحبات و مکروهات تخلّی
{ تذکر: به مستحبّات این رساله به قصد رجاء یعنی به امید آن که مطلوب خدا بوده ثواب داشته باشد، عمل شود و مکروهات آن به احتمال مکروه بودن ترک شود، زیرا تعداد کمی از آن ها مبتنی بر قاعده تسامح نوشته شده است .