مسأله329

چیزهائی که وضو را باطل می کند

هفت چیز وضو را باطل می کند.
«اول» بول، و کسی که استبراء نکرده اگر رطوبتی از او خارج شود و نداند که بول است یا نه حکم بول را دارد.
«دوم» غائط.
«سوم» باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود.
«چهارم» خوابی که به واسطۀ آن چشم نبیند و گوش نشنود، و اگر چشم نبیند ولی گوش بشنود وضو باطل نمی شود.
«پنجم» چیزهائی که عقل را از بین می برد؛ مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی.
«ششم» استحاضه زنان که بعداً گفته می شود.
«هفتم» جنابت، بلکه بنابر احتیاط مستحب هر کاری که برای آن باید غسل کرد.