مسأله328

بسیاری از فقها فرموده اند: مستحبّ است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن، و مسّ حاشیۀ قرآن و برای خوابیدن، وضو بگیرد و نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد، ولی مستحب بودن وضو در همه مواردی که گفته اند اگر ثابت هم نباشد، صحیح است انسان در آن موارد به احتمال مستحب بودن وضو بگیرد و با آن وضو هر کاری را که باید با وضو انجام داد، به جا آورد؛ مثلاً می تواند با آن وضو نماز بخواند.