مسأله327

کسی که یقین یا حجّت شرعیه دارد که وقت داخل شده، اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، یا اگر نداند که وقت داخل شده و نیت وضوی مستحب کند و بعد از وضو بفهمد موقع وضو وقت نماز بوده، وضوی او صحیح است، بلکه وضو به نیت استحباب هر موقع باشد صحیح است.