مسأله326

 اگر پیش از وقت نماز، یا نزدیک به وقت، یا بعد از دخول وقت، به قصد این که با طهارت باشد، بلکه اگر به قصد قربت وضو بگیرد صحیح است و نیت وجوب یا استحباب لازم نیست.