مسأله320

کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول یا غائط خودداری کند، بعد از آنکه مرضش خوب شد، لازم نیست نمازهائی را که در وقت مرض مطابق وظیفه اش خوانده، قضا نماید، ولی اگر بعد از خواندن نماز، مرض او خوب شود و وقت همان نماز باقی باشد، باید آن نماز را دوباره در وقت بخواند.