مسأله319

کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، احتیاط آن است در صورتی که بدون ضرر و مشقت ممکن باشد، به کیفیتی از خارج شدن بول و غائط در حال نماز جلوگیری کند، و اگر مرض او به آسانی معالجه شود،بهتر است  خود را معالجه نماید.