مسأله317

کسی که بول یا غائط پی درپی از او خارج می شود، بعد از وضو احتیاط این است آنچه را که مسّ آن بر محدث حرام است مسّ نکند.