مسأله316

کسی که بول یا غائط طوری پی درپی از او خارج می شود که حتی قسمتی از نماز را نمی تواند با وضو بخواند لازم نیست بعد از وضو فوراً نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحب این است که به نماز مبادرت کند.