مسأله315

کسی که بول یا غائط طوری پی درپی از او خارج می شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه در میان نماز برای او سخت است، احتیاط این است که برای هر نمازش یک وضو بگیرد، و این در صورتی است که بتواند قسمتی از نماز را با وضوئی که در اول آن گرفته، بخواند، اما اگر این ممکن نباشد یک وضو برای چندین نماز کافی است تا وقتی که بول، یا غائط یا حدث دیگر به طور متعارف از او سر بزند، ‌اگر چه بهتر است برای هر نماز یک وضو بگیرد، ولی برای سجده و تشهّد قضا شده و نماز احتیاط چنانچه میان آنها و نماز فاصله نیفتد، وضوی دیگر لازم نیست.