مسأله314

اگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز چند دفعه غائط از او خارج می شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه برایش سخت نیست، احتیاط این است هر دفعه بعد از خارج شدن، فوراً طوری وضو بگیرد که از قبله خارج نشود و مبطل دیگری نیز پیش نیاید، و بقیه نماز را بخواند و چنانچه این کار صورت نماز یا موالات آن را به هم بزند یک بار دیگر همان نماز را با یک وضو بخواند و اگر در بین این نماز وضوی او باطل شد اعتنا نکند. و کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول خودداری کند و در بین نماز چند دفعه بول از او خارج می شود، ظاهراً نمازش با یک وضو که موقع شروع به نماز بگیرد صحیح است و دستور بالا دربارۀ او لازم نیست. اگرچه بهتر است او هم به همان دستور عمل کند.