مسأله313

اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می ریزد، یا نمی تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند، چنانچه می داند که از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو و نماز، یا وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا می کند، باید وضو و نماز را در آن مهلت انجام دهد، و چنانچه بول یا غائط بعد از آن مهلت در بین نماز خارج شد به دستور مسأله بعدی عمل کند و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب وضو و نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد، فقط کارهای واجب وضو و نماز را انجام دهد و کارهای مستحّب آنها را ترک کند، و اگر مهلت او فقط بمقدار کارهای واجب نماز است، باید در آن مهلت کارهای واجب نماز را انجام دهد و کارهای مستحب آن مانند اذان و اقامه، و قنوت را ترک نماید.