مسأله312

اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک کند که قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است ولی برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.