مسأله307

کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، در حکم کسی است که وضو نگرفته.