مسأله304

اگر بعد از وضو چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضاء وضو ببیند و شک کند وقت وضو  بوده یا نه، چنانچه احتمال بدهد در حال وضو ملتفت بوده است وضو صحیح است.