مسأله299

اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد مثل آن که بعد از گِل کاری یا رنگ کاری شک کند گِل یا رنگ به دست او چسبیده یا نه، احتیاط واجب آن است که وارسی کند یا طوری بشوید که اطمینان پیدا کند که اگر بوده برطرف شده، یا آب به زیر آن رسیده است.