مسأله297

اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را بگیرند و زیر چرک از ظاهر بدن شمرده شود، باید برای وضو آن چرک را- چنانچه از رسیدن آب جلوگیری نماید- برطرف کنند. و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است- و نمی گذارد آب به ظاهر بدن برسد- برطرف نمایند.