مسأله294

کسی که می ترسد که اگر وضو بگیرد، مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، صحیح است به جای وضو تیمّم کند، و اگر نداند آب برای او ضرر دارد و ترس ضرر هم نداشته باشد و وضو بگیرد، وضوی او صحیح است، اگر چه بعد بفهمد ضرر داشته، ولی اگر ضرر به حدی بوده که شرعاً حرام است، وضویش محل اشکال  است.