مسأله293

هر كدام از كارهاي وضو را كه مي تواند به تنهائي انجام دهد، نبايد در آن كمك بگيرد.
«شرط دوازدهم» آن كه استعمال آب براي او مانعي نداشته باشد.